اعتیاد اجتماعی؛اجتماع اعتیادی

بعد از نشر تصاویر؛اخبار وگزارشهای مربوط به معتادان گورخواب به عنوان فردی که همواره اعتیاد از آشناترین مقوله های زندگیم بوده وحدود چهارده سالی می شود که با عناوین مختلف در حوزه های مرتبط با درمان اعتیاد فعالیت داشته ام
بر خود واجب و لازم دانستم تا دیدگاه خود را نسب به استقبال اجتماعی غیر طبیعی که از شیوهء انتشار این موضوع شده است بنویسم.

ادامه مطلب
منبع : راه حل وابستگی های ناسالم(اعتیاد)اعتیاد اجتماعی و اجتماع اعتیادی
برچسب ها : اعتیاد